Konferencja inauguracyjna

Konferencja inaugurująca projekt zostanie połączona z obchodami Dnia Bociana, przypadającego 31 Maja. Konferencja odbędzie się w Pentowie. Pentowo wspólnie z miastem Tykocin nosi tytuł Europejskiej Wsi Bocianiej, który otrzymało w 2001 roku z rąk niemieckiej fundacji Euronatur.

Tytuł ten wg. zasad jest przyznawany tylko jednemu takiemu miejscu w każdym kraju. Obecnie w Pentowie jest 36 gniazd zasiedlonych i ta liczba nieustannie rośnie, dlatego jest to miejsce, gdzie z bliska można poznać ten chroniony gatunek. Położenie między dwoma parkami narodowymi sprawia, że jest to odpowiednie miejsce do promowania ochrony różnorodności biologicznej.
Konferencja będzie skierowana do przedstawicieli parków krajobrazowych i narodowych, pracowników instytucji, organów i podmiotów działających aktywnie w zakresie ochrony przyrody, zrównoważonego rozwoju, turystyki przyrodniczej.
Uczestnikom zostanie przedstawiona tematyka, cele i założenia realizowanego projektu. Organizatorzy omówią działania projektowe i harmonogram ich realizacji. W ramach konferencji odbędzie się wystąpienie poprowadzone przez specjalistę od ochrony przyrody dotyczące zwyczajów, szans przetrwania gatunku, sposobów ochrony bociana białego, jego siedlisk, tworzenia stref ochronnych. Prelekcja będzie miała na celu uświadomienie znaczenia podjęcia działań na rzecz ochrony gatunku dla zachowania różnorodności biologicznej.
Na konferencji zaprezentowana zostanie koncepcja tworzenia oferty turystycznej na obszarach przyrodniczo cennych, w tym na Podlaskim Szlaku Bocianim. Rozwój turystyki wiąże się przede wszystkim z bezpośrednim lub pośrednim oddziaływaniem człowieka na środowisko przyrodnicze. Obszarami cennymi przyrodniczo będą tereny o niskim poziomie uprzemysłowienia i urbanizacji, a takimi są właśnie obszary Podlaskiego Szlaku Bocianiego. Oferty spędzenia czasu aktywnie zarazem dają okazję do szerszego poznania przyrody i zwyczajów bociana białego na szlaku, który przebiega przez całe województwo podlaskie. Organizowanie wypoczynku na obszarach przyrodniczo cennych jest szansą umożliwiającą mieszkańcom miast kontakt z przyrodą, zapoznanie z gatunkami i terenami chronionymi. Prezentacja koncepcji tworzenia produktów turystycznych na obszarach przyrodniczo cennych wskaże jak aktywne formy odkrywania dziedzictwa przyrodniczego uświadamiają dzieciom, młodzieży jak również dorosłym wartość przyrody, a także inspirują do ochrony jej różnorodności.
Po konferencji uczestnicy przejadą do Narwiańskiego Parku Narodowego, gdzie przejdą ścieżką przyrodniczą Kładka WANIEWO – ŚLIWNO, która obrazuje większość ekosystemów parkowych. Jest to teren bagienny, z natury niedostępny, więc kładka o długości 1050 m pozwala odwiedzającym na obserwację ptaków występujących w Narwiańskim Parku Narodowym, z których 19 gatunków ptaków wodno-błotnych uznawanych jest za zagrożone w skali Unii Europejskiej. Uczestnicy będą mieli okazję podziwiać panoramę doliny z wieży widokowej oraz z bliska zapoznać się z najważniejszymi walorami przyrodniczymi tego obszaru.