Projekt

Z dniem 1 maja 2014 roku Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna rozpoczęła realizację projektu „Ochrona bociana białego na obszarze Podlaskiego Szlaku Bocianiego poprzez kampanię informacyjno-promocyjną” dofinansowanego z Funduszu Małych Grantów Programu PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. Partnerem merytorycznym projektu jest Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju „Agro-Group”.

  • Całkowity koszt projektu: 429 286,19 PLN.
  • Kwota dofinansowania: 386 357,18 PLN.
  • Okres realizacji projektu: 01.05.2014 r. – 31.12.2015 r.

Głównym celem projektu jest wzrost świadomości społecznej na temat znaczenia ochrony Bociana Białego, w szczególności na obszarach przyrodniczo cennych, w tym na Podlaskim Szlaku Bocianim. Projekt ma na celu ukazanie znaczenia ochrony różnorodności biologicznej i zagrożonych gatunków poprzez kampanię informacyjną-promocyjną skierowaną do szerokiego grona odbiorców.

Grupę docelową projektu stanowią pracownicy biur podróży, dziennikarze, nauczyciele oraz uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z otoczenia Podlaskiego Szlaku Bocianiego.

Pierwszym z działań projektowych jest organizacja konferencji inaugurującej projekt połączonej z obchodami Dnia Bociana. Konferencja odbędzie się 5 czerwca 2014 r. w Pentowie, które wspólnie z miastem Tykocin nosi tytuł Europejskiej Wsi Bocianiej. Na konferencji zaprezentowana zostanie m. in. koncepcja tworzenia oferty turystycznej na obszarach przyrodniczo cennych, w tym na Podlaskim Szlaku Bocianim. Przeprowadzone zostaną również dwie prelekcje: „Bocian biały Ciconia ciconia –  problemy i ochrona gatunku” i „Tworzenie oferty turystycznej na obszarach przyrodniczo cennych: Podlaski Szlak Bociani”, które mają na celu uświadomienie znaczenia podjęcia działań na rzecz ochrony gatunku dla zachowania różnorodności biologicznej oraz podkreślenie roli Parków Narodowych w propagowaniu zrównoważonego wykorzystania obszarów przyrodniczo cennych.

Po konferencji uczestnicy przejadą do Narwiańskiego Parku Narodowego, gdzie przejdą ścieżką przyrodniczą Kładka Śliwno – Waniewo, która obrazuje większość ekosystemów parkowych. Spotkanie zakończy obiad w Kiermusach.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone seminaria dla touroperatorów, dziennikarzy i blogerów z Polski i Niemiec. Głównym celem zorganizowania seminarium będzie zainteresowanie odbiorców działania tematyką ochrony i zwyczajami Bociana Białego oraz pokazanie obszaru Podlaskiego Szlaku Bocianiego jako miejsca uchodzącego za największe skupisko bocianów w całej Europie ze szczególnym uwzględnieniem jego unikatowych walorów przyrodniczych oraz zapoznanie uczestników z zasadami zrównoważonego rozwoju turystyki na obszarach objętych ochroną przyrody.

Projekt zakłada również organizację imprez eventowych oraz akcji promocyjnych pod hasłem Podlaskie Bociani Raj, które odbędą się m. in. w Łodzi, Białymstoku, Katowicach, Warszawie oraz Lublinie. Akcje promocyjne, stoiska oraz ich aranżacja będą miały charakter ekologiczny, jednocześnie będą nawiązywały do ochrony gatunku bociana białego. Celem eventów będzie budowanie postaw ekologicznych oraz świadomości o potrzebach ochrony różnorodności biologicznej.

Jednym z narzędzi będzie prezentowanie materiałów promocyjnych oraz ich rozdawnictwo przez hostessy przebrane w stój bociana białego.

Przeprowadzony zostanie cykl warsztatów dla nauczycieli i młodzieży z obszaru, przez który przebiega Podlaski Szlak Bociani. Celem będzie przekazanie wiedzy mieszkańcom lokalnym o unikatowym charakterze obszaru na którym mieszkają, siedliskach BB, jego zwyczajach, metodach ochrony.

Zostanie wydany folder i ulotka „Podlaskie Bociani Raj”, które będą zbiorem ofert turystycznych ze szczególnym uwzględnieniem turystyki przyrodniczej. W materiale znajdą się oferty 1 – dniowe, weekendowe i tygodniowe spędzenia aktywnie czasu. Wydawnictwo zarazem da okazję do szerszego poznania przyrody i zwyczajów bociana białego na Podlaskim Szlaku Bocianim, który przebiega przez całe województwo podlaskie. Zawarte zostaną także informacje o zasadach uprawiania turystyki na obszarach chronionych i przyrodniczocennych, o ochronie gatunku bociana białego oraz bogactwa przyrodniczego województwa podlaskiego. Oprócz informacji merytorycznych folder będzie uzupełniony w informacje praktyczne pomagające zaplanować sobie wycieczkę oraz mapę na której będą opisane miejsca w których można spotkać bociana białego oraz poznać jego zwyczaje. Jednocześnie będzie to cenne źródło informacji nie tylko dla turystów, ale też dla touroperatorów aby zechcieli włączać oferty turystyki przyrodniczej do swoich katalogów oraz kreować turystykę w oparciu o zachowanie równowagi w przyrodzie.

Utworzona zostanie informacyjno-promocyjna strona internetowa w dwóch językach: polskim i angielskim, a projekt zakończy konferencja prasowa.


Poprzez Fundusze EOG i fundusze norweskie, Islandia, Lichtenstein i Norwegia przyczyniają się do zmniejszenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmacniania relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w europie. Trzy Państwa ściśle współpracują z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG).

W okresie 2009 – 2014 wartość funduszy EOG i funduszy norweskich wynosi 1,79 miliarda euro. Norwegia zapewnia około 97 % łącznego finansowania. Fundusze są dostępne dla organizacji pozarządowych, instytucji badawczych i szkół wyższych, sektora publicznego i sektora prywatnego w 12 nowoprzyjętych państwach członkowskich UE ora Grecji, Portugalii i Hiszpanii. W ich ramach ma miejsce szeroka współpraca z podmiotami z państw darczyńców, a przedsięwzięcia mogą być ważne do 2016 r.

Najważniejsze obszary wsparcia obejmują ochronę środowiska i zmiany klimatyczne, badania i stypendia, społeczeństwo obywatelskie, ochronę zdrowia i wsparcie dla dzieci, równość płci, sprawiedliwość i dziedzictwo kulturowe.