Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna rozpoczęła realizację projektu pn. „Ochrona bociana białego na obszarze Podlaskiego Szlaku Bocianiego poprzez kampanię informacyjno-promocyjną”

Opublikowano 25 maja 2014

Z dniem 1 maja 2014 roku Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna rozpoczęła realizację projektu „Ochrona bociana białego na obszarze Podlaskiego Szlaku Bocianiego poprzez kampanię informacyjno-promocyjną” dofinansowanego z Funduszu Małych Grantów Programu PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.

Kwota dofinansowania: 400 118 PLN.

Głównym celem projektu jest wzrost świadomości społecznej na temat znaczenia ochrony Bociana Białego, w szczególności na obszarach przyrodniczo cennych, w tym na Podlaskim Szlaku Bocianim. Projekt ma na celu ukazanie znaczenia ochrony różnorodności biologicznej i zagrożonych gatunków poprzez kampanię informacyjną-promocyjną skierowaną do szerokiego grona odbiorców.

Grupę docelową projektu stanowią pracownicy biur podróży, dziennikarze, nauczyciele i uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z otoczenia Podlaskiego Szlaku Bocianiego.

Projekt zakłada organizację konferencji inaugurującej połączoną z obchodami Dnia Bociana, przypadającego 31 Maja. Konferencja odbędzie się w Pentowie, które wspólnie z miastem Tykocin nosi tytuł Europejskiej Wsi Bocianiej.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone seminaria dla touroperatorów, dziennikarzy i blogerów z Polski i Niemiec. Głównym celem zorganizowania seminarium będzie zainteresowanie odbiorców działania tematyką ochrony i zwyczajami Bociana Białego oraz pokazanie obszaru Podlaskiego Szlaku Bocianiego jako miejsca uchodzącego za największe skupisko bocianów w całej Europie ze szczególnym uwzględnieniem jego unikatowych walorów przyrodniczych oraz zapoznanie uczestników z zasadami zrównoważonego rozwoju turystyki na obszarach objętych ochroną przyrody.

Projekt zakłada również organizację imprez eventowych oraz akcji promocyjnych podczas najważniejszych imprez targowych w kraju. Imprezy będą odbywać się pod hasłem Podlaskie Bociani Raj. Eventy zlokalizowane zostaną w centralnych częściach miast jak np. Rynek Kościuszki w Białymstoku, Rynek w Lublinie oraz Manufaktura w Łodzi.

Przeprowadzony zostanie cykl warsztatów dla nauczycieli i młodzieży z obszaru przez który przebiega Podlaski Szlak Bociani. Celem będzie przekazanie wiedzy mieszkańcom lokalnym o unikatowym charakterze obszaru na którym mieszkają, siedliskach BB, jego zwyczajach, metodach ochrony.

Poprzez Fundusze EOG i fundusze norweskie, Islandia, Lichtenstein i Norwegia przyczyniają się do zmniejszenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmacniania relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w europie. Trzy Państwa ściśle współpracują z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG).
W okresie 2009 – 2014 wartość funduszy EOG i funduszy norweskich wynosi 1,79 miliarda euro. Norwegia zapewnia około 97 % łącznego finansowania. Fundusze są dostępne dla organizacji pozarządowych, instytucji badawczych i szkół wyższych, sektora publicznego i sektora prywatnego w 12 nowoprzyjętych państwach członkowskich UE ora Grecji, Portugalii i Hiszpanii. W ich ramach ma miejsce szeroka współpraca z podmiotami z państw darczyńców, a przedsięwzięcia mogą być ważne do 2016 r.
Najważniejsze obszary wsparcia obejmują ochronę środowiska i zmiany klimatyczne, badania i stypendia, społeczeństwo obywatelskie, ochronę zdrowia i wsparcie dla dzieci, równość płci, sprawiedliwość i dziedzictwo kulturowe.

Czy wiesz że…

Sukces bocianiego lotu tkwi, w wykorzystaniu przez niego ciepłych strumieni powietrza poprzez długie i potężne skrzydła, które umożliwiają mu lot bez zbędnych strat energii. Dlatego też bociany wybierają trasę dłuższą, nad lądami afrykańskimi, czy bałkańskimi, które są jednak dla nich mniej wymagające.

Pozostałe aktualności

Archiwum aktualności